Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky (ďalej len VODP) upravujú zmluvný vzťah medzi predávajúcim AMtex, Anna Kasardová, Ul.Vihorlatská č. 622, 072 22 Strážske, IČO: 88333523 (ďalej len predávajúci) a kupujúcim.
 2. Zmluvný vzťah vzniká na základe kúpnej zmluvy podpísanej oboma zmluvnými  stranami alebo zaslaním písomnej objednávky kupujúcim (poštou, faxom alebo e-mailom) a ich potvrdením objednávky predávajúcim (poštou alebo e-mailom).
 3. VODP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu a vstupujú do platnosti podpisom kúpnej zmluvy alebo zaslaním písomnej objednávky kupujúcim alebo potvrdením objednávky predávajúcim (poštou alebo e-mailom).
 4. Vo všetkých ostatných prípadoch, ktoré neupravujú VODP, sa zmluvný vzťah bude riadiť obchodným zákonníkom.

II. Predmet plnenia

 1. Predmet plnenia je dodávka reklamných predmetov, nášivok, výšivok, textilu, ako aj ostatného objednaného tovaru, (ďalej len tovar) a s nimi súvisiacich  služieb záväzne objednaných kupujúcim.

III. Kúpna cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Kúpna cena tovaru a služieb je stanovená písomnou dohodou na základe cien uvedených v cenníku, ktorý je platný ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy alebo prijatím objednávky od kupujúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.
 2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.
 3. Ceny v cenníku sú s DPH. Ak sú ceny uvádzané bez DPH, tak DPH bude pripočítaná. Nie sme platcami DPH.
 4. Cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu a náklady na balenie tovaru.
 5. Balné a náklady na dopravu budú  účtované na faktúre samostatne.
 6. Zľavy z kúpnej ceny sú dané dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru a služieb.
 8. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Tovar zasielame zväčša na dobierku. Při väčších objednávkách môže si spotrebiteľ po vzájomnej dohode s predávajúcim zvoliť spôsob dopravy, a to:
  a) vlastnou dopravou
  b) dopravou predávajúceho
  c) kuriérom (zasielateľskou službou) – cena je stanovená podľa cenníka společnosti, ktorej služby sa využijú.
  d) cez Slovenskú poštu podľa cenníka Slovenskej pošty

IV. Dodacie podmienky

 1. Podľa stavu a možnosti výrobnej kapacity predávajúceho bude dodacia lehota stanovená predávajúcim v kúpnej zmluve alebo v potvrdení objednávky. Vo všeobecnosti je termín dodania tovaru 7-30 dní od dátumu potvrdenia objednávky. U hotových nášiviek bude dodacia lehota do 7 dní. V prípade potreby výroby nového návrhu bude dodacia lehota adekvátna náročnosti výroby návrhu.
 2. U zákaziek s požadovaným vlastným motívom je nutné do 1 pracovného dňa od potvrdenia prijatia objednávky zaslať podklady pre spracovanie návrhu.
 3. V prípade, že sa takto nestane, bude dodacia lehota posunutá o počet dní, o ktoré zaslal kupujúci neskôr podklady, alebo písomné odsúhlasenie náhľadov.
 4. Dojednanie zálohovej platby začína dňom pripísania predpísanej zálohovej platby na účet predávajúceho. To platí len v prípade väčšej objednávky vopred dojednanej.
 5. Predávajúci je oprávnený plniť predmet zmluvy aj čiastočne a kupujúci je povinný čiastočné plnenie predmetu zmluvy prevziať. Čiastočné plnenie zmluvy je považované za riadne plnenú dodávku.
 6. Zákazka sa realizuje prevzatím tovaru kupujúcim alebo prevzatím dohodnutým zmluvným prepravcom.

V. Platobné podmienky

 1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť za dodaný tovar a služby kúpnu cenu vrátane DPH a prípadné ďalšie náklady na dopravu, balení tovaru a iné.
 2. Úhrada objednaného tovaru a služieb je realizovateľná zálohovou platbou prevodom, platbou v hotovosti, platbou na dobierku alebo platbou faktúry bankovým prevodom ihneď po dodaní zákazky.
 3. Vlastnícke práva na tovar prechádzajú na kupujúceho až po uhradení faktúry za dodaný tovar a služby, a to v plnej výške.
 4. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania čiastky v plnej výške na účet predávajúceho.
 5. V prípade meškania s platbou je predávajúci oprávnený vyfaktúrovať kupujúcemu 1 % dlžnej čiastky a to za každý deň meškania.
 6. Predávajúci môže faktúrovať aj čiastočné plnenie predmetu zmluvy a kupujúci je povinný predmetnú faktúru v dobe splatnosti uhradiť.
 7. Kupujúci nesmie postúpiť žiadnu z časti pohľadávok tretej osobe, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 8. Kompenzácia faktúr môže nastať len po predchádzajúcej vzájomnej dohode.

VI. Reklamácie a záruka

 1. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka.
 2. Reklamácia musí byť vždy písomná. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 60 dní.
 3. Predávajúci nahradí uznané vady podľa dohody jedným z nasledujúcich spôsobov : oprava, výmena tovaru
 4. V prípade uznania reklamácie nahradí predávajúcu kupujúcemu len hodnotu riadne reklamovaného tovaru.
 5. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.
 6. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

VII. Ostatné podmienky

 1. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie alebo možnosť plnenia v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, kedy objednaný tovar nie je na trhu dostupný. Predávajúci je v takých prípadoch povinný obratom písomne informovať kupujúceho a zároveň má právo predĺžiť termín plnenia alebo odstúpiť od zmluvy bez zodpovednosti za škodu vzniknutú kupujúcemu nesplnením zákazky.
 2. Prevzatím predmetu zmluvy alebo jeho odovzdanie dopravcovi prechádza riziko zničenia, poškodenia alebo straty na kupujúceho.
 3. Za vlastný tovar dodaný kupujúcim na vyšívanie, ručí predávajúci len do zjednanej výšky ceny výšivky.
 4. Pri neprevzatí hotovej zákazky, je kupujúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50 % hodnoty celkovej zákazky v prípade nevyšitého tovaru a 100 % hodnoty celkovej zákazky v prípade vyšitého tovaru, a to na základe vystavenej faktúry zo strany predávajúceho.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

 1. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci mešká s úhradou faktúry o viac ako 14 dní alebo v prípadoch stanovených obchodným zákonníkom.
 2. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade hrubého porušenia kúpnej zmluvy alebo v prípadoch stanovených obchodným zákonníkom.
 3. Odstúpenie od zmluvy musí byť vždy písomné s uvedením dôvodu.
 4. Pokiaľ predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy alebo jej čiastočného plnenia, je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu do 10 dní od odstúpenia od zmluvy.
 5. Pri odstúpení od zmluvy zaplatí kupujúci storno poplatok vo výške 50 % hodnoty celkovej zákazky v prípade nevyšitého tovaru a 99 % hodnoty celkovej zákazky v prípade vyšitého tovaru, a to na základe vystavenej faktúry zo strany predávajúceho.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Prípadné súdne spory budú riešené miestnym príslušným súdom, v tom obvode kde je sídlo predávajúceho. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 6. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 7. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 04. 2014.


Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa